Centrala nawiewno-wywiewna ERATO 0/X-129A/1-1;1-1/P

Centrale w wykonaniu wewnętrznym przeznaczone są do pracy wewnątrz budynków, w pomieszczeniach takich jak: maszynownie, piwnice itp.

16033,56  z VAT

  

Centrale w wykonaniu wewnętrznym przeznaczone są do pracy wewnątrz budynków, w pomieszczeniach takich jak: maszynownie, piwnice itp. Obudowy central wykonane są z płyt warstwowych wypełnionych sztywną pianką poliuretanową lub wełn mineralną, obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną. Grubość panelu zależy od wielkości centrali. Płyty warstwowe stanowią doskonałą izolację termiczną i spełniają rygorystyczne wymagania akustyczne.

Kontakt/Contact/Контакт:
Dospel Professional
Damian Szafrański

+48 609 368 665
d.szafranski@dospel.com

Wysokość ramy: 80 mm
Schemat: widok z boku
Opis: ERATO – podstawa
Typ: Centrala nawiewno-wywiewna
Kod: ERATO 0/X-129A/1-1;1-1/P;P
Zgodność z ERP: ERP 2018
Wykonanie: Wewnętrzne
Leżąca: Nie
Przeznaczenie: Standardowe
Strona wykonania: Prawa/Prawa
Obudowa: Blacha ocynkowana
Rdzeń płyty: Poliuretan
Bez połączeń elastycznych: Nie
Przemiennik częstotliwości: Tak

NAWIEW
Parametry nawiewu   
Natężenie przepływu: 2000.00 m3/h              Przepustnice – nawiew – wlot: Tak
Spręż: 300.00 Pa                                            Nawiew – wylot: od boku centrali
Prędkość powietrza: 2.03 m/s                        Przepustnice – nawiew – wylot: Nie
Nawiew – wlot: od boku centrali

Filtr I: FD-EU4/EC0
Typ: działkowy                                                Klasa: EU4
Spadek ciśnienia powietrza: 103Pa

Wymiennik krzyżowy: RC54/EC0
Spadek ciśnienia (nawiew, wywiew):449 Pa 475 Pa
Powietrze wylot (wywiew): 0.4°C 96% wilgotność
Powietrze wlot (nawiew):-20.0°C 90% wilgotność
Sprawność temperaturowa:80%
Powietrze wylot (nawiew):11.9°C 7%wilgotność
Odzysk mocy:21.4kW
Powietrze wlot (wywiew):20.0°C 60% wilgotność

Wentylator: RH22C/M-80/2P/0,75, SFP: 1.6kW/m3
Ciśnienie statyczne:852Pa                            Moc nominalna:0.8kW
Sprawność:78%                                            Obroty nominalne:2800obr/min
Ciśnienie całkowite:926Pa                            Napięcie zasilania silnika:3x230V
Hałas:90dB                                                   Częstotliwość pracy:77Hz
Moc na wale:0.7kW                                      Prąd nominalny silnika:3.3A
Obroty:4312obr/min                                     Wentylator rezerwowy: Nie

Tabela hałasu:
Częstotliwość pracy: 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wlot [dB]: 68,0 72,0 76,0 75,0 71,0 63,0 56,0 51,0 75,7
Wylot [dB]: 74,0 79,0 84,0 85,0 83,0 79,0 75,0 71,0 87,4
Otoczenie [dB]: 65,0 67,0 66,0 64,0 58,0 54,0 50,0 41,0 64,8
Otoczenie (Lp) [dB(A)]: 28,3 40,4 46,9 50,3 47,5 44,7 40,7 29,4 54,3
Lp – orientacyjny poziom ciśnienia akustycznego

WYWIEW
Parametry wywiewu:
Natężenie przepływu: 2000.00m3/h                                Przepustnice – wywiew – wlot: Nie
Spręż: 300.00Pa                                                             Wywiew – wylot: od boku centrali
Prędkość powietrza: 2.03m/s                                          Przepustnice – wywiew – wylot: Tak
Wywiew – wlot: od boku centrali

Filtr I: FD-EU4/EC0
Typ: działkowy                                                                 Klasa:EU4
Spadek ciśnienia powietrza: 103 Pa

Wymiennik krzyżowy: RC54/EC0
Spadek ciśnienia (nawiew, wywiew): 449 Pa 475 Pa
Powietrze wylot (wywiew): 0.4°C 96% wilgotność
Powietrze wlot (nawiew): -20.0°C 90% wilgotność
Sprawność temperaturowa: 80%
Powietrze wylot (nawiew): 11.9°C 7% wilgotność
Odzysk mocy: 21.4kW
Powietrze wlot (wywiew): 20.0°C 60% wilgotność

Wentylator: RH22C/M-80/2P/0,75, SFP: 1.7kW/m3
Ciśnienie statyczne: 878 Pa                                Moc nominalna: 0.8kW
Sprawność: 78%                                                 Obroty nominalne: 2800obr/min
Ciśnienie całkowite: 952 Pa                                Napięcie zasilania silnika:3x230V
Hałas: 90dB                                                        Częstotliwość pracy: 78Hz
Moc na wale: 0.7kW                                           Prąd nominalny silnika:3.3A
Obroty: 4346obr/min                                           Wentylator rezerwowy: Nie

Tabela hałasu:
Częstotliwość pracy: 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wlot [dB]:68,0 72,0 76,0 76,0 71,0 63,0 56,0 51,0 76,1
Wylot [dB]: 74,0 79,0 84,0 86,0 83,0 79,0 75,0 71,0 87,7
Otoczenie [dB]: 65,0 67,0 66,0 65,0 58,0 54,0 50,0 41,0 65,2
Otoczenie (Lp) [dB(A)]: 28,3 40,4 46,9 51,3 47,5 44,7 40,7 29,4 54,7
Lp – orientacyjny poziom ciśnienia akustycznego

AKCESORIA
770-PRV_660X430_CH                                           Przepustnica 660×430    2szt.        POE_660x430                                                          Połączenie elastyczne 660×430 4szt.

AUTOMATYKA
761-0827      Rozdzielnica zasilająco-sterująca RZS Mini NW/2×2.2 kW Modbus RTU 1szt.
761-0826      Panel HMI Advance 1szt.
761-0111      Przemiennik częstotliwości 0,75kW 230V Modbus 2szt.
761-0998      Wkładka ETI 10×38 gG20 2szt.
761-0586      Siłownik ON-OFF 4Nm 0,8m2 bez sprężyny 2szt.
761-0587      Siłownik 0-10V 4Nm 0,8m2 bez sprężyny 1szt.
761-0535      Presostat 50-500 Pa 2szt.
761-0818      Czujnik temperatury kanałowy PT1000 2szt.
761-0819      Czujnik temperatury zewnętrzny PT1000 1szt.
004-1103      Karton szary 530×270 wys.265 5W 540g/m2 1szt.

ENG:

Indoor air handling units are designed for indoor operation in premises such as machine rooms, basements, etc. The housings of the air handling units are made of sandwich panels filled with rigid polyurethane foam or mineral wool, covered with galvanized sheet on both sides. The thickness of the panel depends on the size of the air handling unit. Sandwich panels provide excellent thermal insulation and meet strict acoustic requirements, providing sound insulation of 28-30 decibels.

The flow rate range from 500 to 125 550 m3/h enables ERATO units to be used in large buildings such as:
– industrial halls
– supermarkets and hypermarkets
– warehouses
– public buildings

ERATO supply and exhaust units provide the following air treatment:
– heating
– cooling
– filtration
– dehumidification

The units use high efficiency centrifugal fans with backward curved blades located directly on the motor shaft, ensuring optimal performance of the system. Their speed is controlled smoothly by means of a frequency converter.
For climatic zones with moderate-cold climate the northern version of the casing is used. Panel thickness 50 mm, inspection doors with hinges and rotary lock, rubber seals, air damper with electric heating, profile with thermal lock.

Frame height: 80 mm
Diagram: side view
Description: ERATO – basic
Type: Supply-exhaust air handling unit
Code: ERATO 0/X-129A/1-1;1-1/P;P
ERP compatibility: ERP 2018
Design: Internal
Horizontal: No
Application: Standard
Execution side: Right/Right
Housing: Galvanized metal sheet
Panel core: Polyurethane
Without flexible joints: No
Frequency converter: Yes

SUPPLY
Supply parameters:
Airflow efficiency: 2000.00 m3/h
Pressure range: 300.00 Pa
Dampers – supply – intake: Yes from the side of the air handling unit
Dampers – supply – exhaust: No
Air velocity: 2.03 m/s
Supply – exhaust: from the side of the air handling unit
Supply – intake: from the side of the air handling unit

Filter I: FD-EU4/EC0
Class: EU4
Air pressure drop: 103 Pa

Cross-flow heat exchanger: RC54/EC0
Pressure drop (supply, exhaust): 449 Pa 475 Pa
Air outlet (exhaust): 0.4°C 96% humidity
Air intake (supply): -20.0°C 90% humidity
Temperature efficiency: 80%
Air outlet (supply): 11.9°C 7% humidity
Power recovery: 21.4kW
Air intake (exhaust): 20.0°C 60% humidity

Fan: RH22C/M-80/2P/0,75, SFP: 1.6kW/m3
Static pressure: 852Pa
Nominal power: 0.8kW
Efficiency: 78%
Nominal RPM: 2800rpm
Total pressure: 926 Pa
Noise: 90dB
Motor supply voltage: 3x230V
Shaft power: 0.7kW
RPM: 4312 rpm
Operating frequency: 77Hz
Nominal motor current: 3.3A
Backup fan: No

Noise table:
Operating frequency: 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Intake [dB]: 68,0 72,0 76,0 75,0 71,0 63,0 56,0 51,0 75,7
Exhaust [dB]: 74,0 79,0 84,0 85,0 83,0 79,0 75,0 71,0 87,4
Surrounding [dB]: 65,0 67,0 66,0 64,0 58,0 54,0 50,0 41,0 64,8
Surrounding (Lp) [dB(A)]: 28,3 40,4 46,9 50,3 47,5 44,7 40,7 29,4 54,3
Lp – approximate sound pressure level

EXHAUST
Exhaust parameters:
Airflow efficiency: 2000.00m3/h
Dampers – exhaust – air intake: No
Pressure range: 300.00Pa
Exhaust – exhaust: from the side of the air handling unit
Air velocity: 2.03m/s
Dampers – exhaust – air exhaust: Yes
Exhaust – intake: from the side of the air handling unit

Filter I: FD-EU4/EC0
Class: EU4
Air pressure drop: 103 Pa

Cross-flow heat exchanger: RC54/EC0
Pressure drop (supply, exhaust): 449 Pa 475 Pa
Air outlet (exhaust): 0.4°C 96% humidity
Air intake (supply): -20.0°C 90% humidity
Temperature efficiency: 80%
Air outlet (supply): 11.9°C 7% humidity
Power recovery: 21.4kW
Air intake (exhaust): 20.0°C 60% humidity

Fan: RH22C/M-80/2P/0,75, SFP: 1.7kW/m3
Static pressure: 878 Pa
Nominal power: 0.8kW
Efficiency: 78%
Nominal RPM: 2800rpm
Total pressure: 952 Pa
Motor supply voltage:3x230V
Noise: 90dB
Operating frequency: 78Hz
Shaft power: 0.7kW
Nominal motor current:3.3A
RPM: 4346rpm
Backup fan: No

Noise table:
Operating frequency: 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Intake [dB]:68,0 72,0 76,0 76,0 71,0 63,0 56,0 51,0 76,1
Exhaust [dB]: 74,0 79,0 84,0 86,0 83,0 79,0 75,0 71,0 87,7
Surrounding [dB]: 65,0 67,0 66,0 65,0 58,0 54,0 50,0 41,0 65,2
Surrounding (Lp) [dB(A)]: 28,3 40,4 46,9 51,3 47,5 44,7 40,7 29,4 54,7
Lp – approximate sound pressure level

ACCESSORIES
770-PRV_660X430_CH
Damper 660×430 2 pcs.
POE_660x430
Flexible connection 660×430 4 pcs.

AUTOMATICS
761-0827 RZS Mini NW/2×2.2 kW Modbus RTU Power and control switchgear 1pc.
761-0826 HMI Advance Panel 1 pc.
761-0111 0,75kW 230V Modbus Frequency converter 2 pcs.
761-0998 ETI 10×38 gG20 Insert 2 pcs.
761-0586 ON-OFF actuator 4Nm 0,8m2 without spring 2 pcs.
761-0587 0-10V 4Nm actuator 0,8m2 without spring 1 pc.
761-0535 50-500 Pa Pressure switch 2 pcs.
761-0818 PT1000 duct temperature sensor 2 pcs.
761-0819 PT1000 external temperature sensor 1 pc.
004-1103 530×270 wys.265 5W 540g/m2 gray cardboard 1pc.

RU:

ERATO – установки внутреннего исполнения, предназначены для работы внутри зданий. Устанавливаются на пол в вентиляционных камерах, подвалах, тех. этажах и т.д. Диапазон производительности от 500 до 125 550 м3/ч позволяет использовать установки ERATO в крупногабаритных зданиях, таких как:

– промышленные цеха
– супер и гипермаркеты
– склады
– общественные учреждения

Приточно-вытяжные установки ERATO осуществляют обработку воздуха:
– подогрев
– охлаждение
– фильтрация
– осушение
Установки ERATO изготовлены из алюминиевого каркаса и сэндвич-панелей, покрытых с обеих сторон оцинкованным стальным листом. Каркас установок изготовлен из алюминиевых профилей, соединенных уголками из полиамида. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает изготовленная из стали монтажная рама. Наполнение панелей 2-х видов: полиуретановая пена или минеральная вата. Сэндвич-панели являются отличной теплоизоляцией и отвечают акустическим требованиям, обеспечивая звукоизоляцию 28-30 децибел.

В установках используются центробежные вентиляторы высокой эффективности с лопастями изогнутыми назад, расположенными непосредственно на валу двигателя, обеспечивая оптимальную работу системы. Частота их вращения плавно регулируется с помощью частотного преобразователя.

Установки комплектуются всеми видами рекуператоров: роторный, пластинчатый и гликолевый. Теплоутилизаторы обеспечивают до 85% возврата тепла, уменьшая эксплуатационные расходы.

Для климатических зон с умеренно-холодным климатом применяется северное исполнение корпуса. Толщина панелей 50 мм, инспекционные дверцы с петлями и поворотным запорным замком, каучуковым уплотнителем, воздушным клапаном с электрообогревом, профиль с тепловым замком.

Zakres Wydajności

1300-4400 m³/h

Wydatek Powietrza

2000 m³/h

Spręż Dyspozycyjny

0-340 Pa

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Dodaj opinię

Napisz pierwszą opinię o „Centrala nawiewno-wywiewna ERATO 0/X-129A/1-1;1-1/P”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EAN: 5900000049816 Kategoria:
Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.